«Lehoty»
Lehoty pre elektroinštalácie
Lehoty pravidelných revízií stanovených podľa prostredia (STN 33 0300)
Por.č. Druh prostredia (podľa STN 33 0300) Lehoty [rok]
1 Základné 5
2 Normálne 5
3 Studené 3
4 Horúce 3
5 Vlhké 3
6 Mokré 1
7 So zvýšenou korozívnou agresivitou 3
8 S extrémnou korozívnou agresivitou 1
9 Prašné s prachom nehorľavým 3
10 S otrasmi 2
11 S biologickými škodcami 3
12 Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
13 Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
14 Vonkajšie 4
15 Pod prístreškom 4
Lehoty pre revízie
Lehoty pravidelných revízií stanovených podľa druhu prostredia so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb
Por.č. Umiestnenie elektrických zariadení Lehoty [rok]
1 Priestor určený k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb (napr. kultúrne a športovné zariadenia, obchodné domy, stanice hromadnej dopravy atď.) 2
2 Murované obytné a kancelárske budovy 5
3 Rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
4 Objekty alebo časti objektov prevedených zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (STN 78 0823) 2
5 Pojazdné a prevozné prostriedky 1
6 Dočasné zariadenia stavenišťa 0,5 (6 mesiacov)
Lehoty pre bleskozvody (STN 34 1390)
Lehoty pravidelných revízií zariadení pre ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny
Por.č. Druh objektu Lehoty [rok]
1 Objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru, objekty konštruované zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C1, C2, C3 2
2 Ostatné 5
Lehoty pre aktívne bleskozvody (Pulsar) (STN 34 1391)
Lehoty pravidelných revízií zariadení pre ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny chránené aktívnymi bleskzovodmi
Normálny interval Skrátený interval
Stupeň I 2 roky 1 rok
Stupeň II 3 roky 2 roky
Stupeň III 3 roky 2 roky
Ostatné 5
Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610
Norma platí pre:
- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely
- elektrické svietidlá
- elektrické zariadenia informačnej techniky
- prístroje spotrebnej elektroniky
- pohyblivé prívody a predlžovacie vedenia
- elektrické a elektronické meracie prístroje
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru

Norma sa nevzťahuje na elektrické zdravotnícke zariadenia, elektrické zariadenia pre bane, elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Elektrické spotrebiče a ich používanie:
3.2.1 Neprenosný spotrebič spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo spotrebič, ktorý je pripevnený
3.2.2 Pripevnený spotrebič spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste
3.2.3 Prenosný spotrebič spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou než 18kg
3.2.4 Spotrebič držaný v ruke prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča
Rozdelenie podľa používania:
A - poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - používané vonku (stavby, zemné práce atď.)
C - používané pri priemyslovej a remeselníckej činnosti vo vnút.priestoroch
D - používané vo verejných priestoroch (školy, kluby, hotely atď.)
E - používané pri administratívnej činnosti
Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke (3.2.4) Prenosné spotrebiče (3.2.3) Neprenosné a pripevnené spotrebiče (3.2.1, 3.2.2)
  kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A Vždy pred vydaním užívateľovi
B pred použitím 1x za 3 mesiace 3 mesiace 1x za 3 mesiace pred použitím 1x za 6 mesiacov
C pred použitím 1x za 6 mesiacov pred použitím 1x za 12 mesiacov pred použitím podľa STN 33200-6-61
D 1x za týždeň 1x za 12 mesiacov 1x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1x za 3 mesiace podľa STN 33200-6-61
E 1x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1x za 6 mesiacov 1x za 24 mesiacov 1x za 12 mesiacov podľa STN 33200-6-61

Kontrolu elektrického spotrebiča môže vykonávať aj zamestnanec firmy, ktorý je poverený vykonávaním kontroly.

Pri prehliadke sa elektrický spotrebič dôkladne obhliadne zvonku:
- kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom
- pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, spuchnutú alebo nadmerne zatvrdnutú izoláciu, pri vstupe do spotrebiča musí byť zabezpečený ochrannou návlačkou (alebo – u neprenosných spotrebičoch – priechodkou) a musí byť zaistený proti vytrhnutiu, vidlica nesmie byť poškodená
- predlžovací alebo pohyblivý alebo odpojiteľný prívod nesmie mať poškodenú, spuchnutú alebo nadmerne opotrebovanú izoláciu
Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600
Norma platí pre:
- elektrické ručné náradie
Rozdelenie podľa používania:
A - s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B - s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev.hodín ročne)
C - s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev.hodín ročne)
Rozdelenie podľa triedy ochrany:
I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča
II – náradie má dvojitú izoláciu
III – náradie pre svojú prevádzku používa bezpečné napätie
Skupina Náradie triedy ochrany Lehoty
A I. 6 mesiacov
II. a III. 12 mesiacov
B I. 3 mesiace
II. a III. 6 mesiacov
C I. 2 mesiace
II. a III. 3 mesiace